Gmina Brzozie realizuje projekt pn. „Bezpieczny pieszy w Gminie Brzozie” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz wzrost świadomości nt. odpowiedniego zachowania się na drogach wśród mieszkańców gminy Brzozie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Zakup mobilnego miasteczka rowerowego o wym. 10,5x16m

Zadanie 2. Zakup urządzeń służących do realizacji działań edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. trenażer czasu reakcji, symulator zderzenia oraz symulator szkoleniowy roweru

Zadanie 3. Zarządzanie projektem

Zadanie 4. Działania informacyjno-promocyjne

Całkowita wartość projektu wynosi: 125960,81 zł

Dofinansowanie UE: 107066,00 zł

Termin zakończenia projektu: 31.12.2023 r.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny,  jawny, przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzono proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci) można zgłosić wypełniając formularz dostępny pod adresem www:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

EU Fundusz Spojnosci

Aktualności