Brzozie 51C, 87-313 Brzozie
Kategoria

INFORMACJE O KLUBIE SENIORA „BRZOZOWY RAJ”

Gmina Brzozie jest beneficjentem projektu pn. „Klub Seniora w Gminie Brzozie” finansowanego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 526 136, 19 PLN                Budżet państwa: 30 949,19 PLN

Wartość całkowita projektu: 618 983,76 PLN                     Budżet gminy: 61 898,38 PLN   

Celem projektu pn. „Klub Seniora w Gminie Brzozie”, polegającego na zapewnieniu funkcjonowania w okresie od 1.01.21 r. do 31.12.22 r. oraz rozszerzeniu oferty Klubu, jest zaangażowanie w życie społeczne gminy i zaktywizowanie 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku 60+, zamieszkałych w gminie Brzozie.

Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu w partnerstwie z Fundacją Rozwój i Edukacja w Górznie.

Głównym założeniem projektu jest zapewnienie uczestnikom miejsca do integracji i aktywizacji, pomoc w realizacji ich pasji, umożliwienie korzystania z oferty kulturalnej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej. W ramach Klubu Seniora organizowane są zajęcia ze wsparciem ekspertów (np. psycholog, prawnik, informatyk, dietetyk, kosmetyczna, rehabilitant),  promocja “aktywnego starzenia się” poprzez zajęcia aktywizująco-warsztatowe, zajęcia sportowe, wyjścia kulturalne i rekreacyjno-ruchowe, spotkania integracyjne i okolicznościowe, wyjazdy o charakterze krajoznawczym. Powyższe działania mają na celu:

  • poprawę sprawności manualnej i ruchowej seniorów,
  • dowartościowanie i wzrost samooceny osób starszych,
  • zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności seniorów,
  • integrację osób starszych w środowisku i z najbliższym otoczeniem,
  • wymianę doświadczeń i zainteresowań,
  • zachęcenie uczestników projektu do aktywnego udziału w społeczeństwie,
  • rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką oraz aktywności twórczej osób starszych,
  • promowanie wiedzy o regionie, kulturze, tradycjach.

Klub Seniora „Brzozowy Raj” został powołany w 2020 roku. Siedziba Klubu mieści się w budynku byłego gimnazjum, gdzie dzięki pozyskanym środkom finansowym z Programu Senior + oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego stworzono ciepłe, klimatyczne i profesjonalnie wyposażone wnętrza, w tym m.in. salę klubową, komputerową i rehabilitacyjno-ruchową, w których Uczestnicy spotykają się w każdy wtorek i czwartek na zajęciach psychologicznych, tanecznych, muzycznych, rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, komputerowych czy rękodzielniczych. W ramach projektu na użytek seniorów zakupione zostały urządzenia mobilne: sauna, balia do schładzania oraz beczka do kąpieli gorących. Wymienione sprzęty są wykorzystane w procesie rehabilitacji, odnowy biologicznej oraz poprawy stanu zdrowia uczestników projektu.

Oprócz tego seniorzy uczestniczą w wielu wyjazdach krajoznawczych i kulturalnych, wśród których można wymienić m.in. wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na spektakl pt. „Zemsta nietoperza”.

Gmina Brzozie jest jedynym samorządem w regionie, który oferuje seniorom tak liczne atrakcje!

poziom kolor

Kontakt

  • klubseniora@brzozie.pl